Badania

Problematyka badawcza

I. Poszukiwanie nowych celów działania dla chemioterapeutyków w leczeniu listeriozy:

 • Badanie fizjologicznej funkcji wybranych białek powierzchniowych w komórkach L. monocytogenes
 • Charakterystyka hydrolaz mureiny L.monocytogenes (enzymów hydrolizujących wiązania w mureinie bakteryjnej ściany komórkowej), ich specyficzność substratowa oraz właściwości i regulacja ekspresji

II. Mechanizmy oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki

 • Badanie występowania i mechanizmów oporności bakterii:
  • bytujących w żywności (ang. food-borne bacteria), występujących w zakładach przetwórstwa spożywczego oraz wśród izolatów pochodzących z ferm i farm hodowlanych;
  • żyjących w środowisku naturalnym (gleba, woda) oraz bytujących w oczyszczalniach ścieków
 • Poszukiwanie nowych celów w szlakach biosyntezy mureiny dla antybiotyków
 • Analiza mechanizmów regulacji ekspresji genów L. monocytogenes pełniących ważną rolę w odpowiedzi na stres oraz presję antybiotykową
 • Poszukiwanie mutacji warunkujących oporność na rifampicyny, sulfonamidy i trimetoprim L. monocytogenes

Zadania badawcze realizowane są w ramach grantów badawczych

III. Bioremediacja

 • badanie procesu rozkładu toksycznych związków aromatycznych, w tym nitrozwiązków przez bakterie autochtoniczne
 • tworzenie szczepionek bioremediacyjnych, efektywnych w procesie oczyszczania środowiska ze związków toksycznych oraz metali ciężkich

Współpraca

Badania realizowane są we współpracy z:

 • Współpraca naukowa w ramach COST z 18 państwami UE
 • dr hab. Mickael Desvaux – Instytut INRA, Francja
 • dr Fiona Walsh - Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Division of Plant Protection, Swiss National Competence Center for Fire Blight, Wädenswil, Switzerland
 • dr Isabel Henriques - Biology Department, University of Aveiro, Portugal
 • prof. Hanne Ingmer and prof. Marianne Halberg Larsen,   Department of Veterinary Disease Biology, University of Copenhagen, Denmark.
 • prof. M. Nguyen-Disteche - Centrum Inżynierii białek, Uniwersytet w Liege, Belgia
 • dr Beatrix Stessl, University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria

Stosowana metodyka

 • Szeroki zakres technik mikrobiologicznych, analitycznych, fizjologicznych, biochemicznych, molekularnych i bioinformatycznych