Badania

Problematyka badawcza

I. Mechanizmy oporności na antybiotyki                i chemioterapeutyki

 • Badanie mechanizmów oporności bakterii żyjących        w środowisku naturalnym (gleba, woda) oraz bytujących w oczyszczalniach ścieków i odchodach zwierząt hodowlanych: drób, trzoda chlewna, bydło
 • Bioróżnorodność, Metagenom i Rezistom środowisk naturalnych oraz zanieczyszczonych antropogenicznie
 • Charakterystyka plazmidów niosących geny oporności, kluczowych dla rozprzestrzeniania antybiotykooporności
 • Poszukiwanie nowych celów w szlakach biosyntezy mureiny bakterii Gram-dodatnich dla leków nowej generacji

II. Alternatywa dla leków w zwalczaniu m.in. fitopatogenów

 • Badanie specyficzności bakteriocyn i oddziaływania bakterii, które je wytwarzają z bakteriami patogennymi dla roślin, zwierząt i ludzi

III. Poszukiwanie nowych celów w szlakach biosyntezy mureiny bakterii Gram-dodatnich dla leków nowej generacji

 •  Poszukiwanie nowych celów działania dla chemioterapeutyków w leczeniu listeriozy
 •  Badanie fizjologicznej funkcji wybranych białek powierzchniowych w komórkach L. monocytogenes
 •  Charakterystyka hydrolaz mureiny L. monocytogenes (enzymów hydrolizujących wiązania w mureinie bakteryjnej ściany komórkowej), ich specyficzność substratowa oraz właściwości i regulacja ekspresji

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

 1. Projekt międzynarodowy w ramach działania BiodivERsA Call 2018. Projekt „ANTIVERSA – Biodiversity as an ecological barrier for the spread of clinically relevant antibiotic resistance in the environment”, 2020. Okres realizacji: kwiecień 2020- marzec 2023. Koordynator projektu w Polsce - dr hab. M. Popowska, prof. ucz.
 2. Projekt międzynarodowy w ramach konkursu Joint Programming Initiative on Microbial Resistance (JPIAMR). Projekt „INART- Intervention of antimicrobial resistance transfer into the food chain”, 2017.  Okres realizacji: marzec 2018- luty 2021. Koordynator projektu w Polsce - dr hab. M. Popowska, prof. ucz. 

Współpraca

Badania realizowane są we współpracy z:

 • Współpraca naukowa w ramach COST i WAWES z 24 państwami UE oraz z Kanadą i Izraelem
 • dr hab. Mickael Desvaux – Instytut INRA, Francja
 • dr Fiona Walsh - Maynooth University, Irlandia
 • prof. Edward Topp, University of Western Ontario, Canada
 • dr Eddie Cytryn - Institute of Soil, Water and Environmental Sciences, Volcani Center, Agricultural Research Organization, Israel
 • dr Isabel Henriques - Biology Department, University of Aveiro, Portugal

Stosowana metodyka

Szeroki zakres technik mikrobiologicznych, analitycznych, fizjologicznych, biochemicznych, molekularnych i bioinformatycznych:

 • hodowla mikroorganizmów oraz ich identyfikacja (podłoża selekcyjne, markery molekularne, 16S rRNA PCR oraz 16S rRNA targetowany metagenom);
 • badanie bioróżnorodności (metagenom, rezistom, analizy bioinformatyczne);
 • metody badania wrażliwości na środki przeciwbakteryjne oraz obecności genów oporności na antybiotyki, chemioterapeutyki i metale ciężkie (amplifikacja PCR, qPCR, ARG Smart Chips,  epicPCR, plazmidy oporności, elektroforeza DNA);
 • badanie biofilmów;
 • koniugacja; transformacja; klonowanie DNA;
 • konstrukcja wektorów genetycznych i szczepów markerowych;
 • oczyszczanie białek oraz badanie ich aktywności.