Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska - 1400-112MBTOS

Grupy:

Prowadzący grup: Magdalena Popowska, Dorota Korsak, Katarzyna Roeske, Agnieszka Kwiatek

Typ zajęć: ćwiczenia 30 godzin; wykład 15 godzin

Zaliczenie:ćwiczenia - sprawdzian z zakresu wiadomości dotyczących stosowanych metod (8-10 opisowych pytań); egzamin w sesji letniej - 8-10 opisowych pytań dotyczących wykładów i literatury podanej przez wykładowcę

Pełny opis przedmiotu

Tematyka wykładu: Bioróżnorodność mikroorganizmów (gatunkowa, morfologiczna, strukturalna, genetyczna, metaboliczna, behawioralna, ekologiczna). Zastosowanie mikroorganizmów w biotechnologii środowiskowej i ochronie środowiska. Przegląd metod oczyszczania różnego rodzaju ścieków, unieszkodliwianie osadów ściekowych, usuwanie pierwiastków biogennych ze ścieków metodami biologicznymi. Samooczyszczanie wód. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i komunalnych - produkcja biogazu, kompostowanie. Zastosowanie filtrów biologicznych do usuwania zanieczyszczeń powietrza. Bioremediacja gleb i terenów skażonych różnymi zanieczyszczeniami. Biotechnologia odsiarczania węgla kamiennego i ropy naftowej, mikrobiologiczne ługowanie metali. Procesy biotechnologiczne w uzdatnianiu wody do picia. Zastosowanie wirusów bakteryjnych w procesach oczyszczania ścieków, w tym do oceny efektywności usuwania ludzkich enterowirusów w procesach membranowych prowadzących do uzdatniania wody w oczyszczalniach ścieków, a także do oceny skuteczności procesów separacji membranowej. Fagi jako czynniki biologiczne do kontroli: biofouling membranowego, spieniania w zakładach z osadem czynnym, odwadniania osadów, oraz do identyfikacji i redukcji bakterii patogennych.

Tematyka ćwiczeń: Oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych w reaktorach z zastosowaniem osadu czynnego. Rola mikroorganizmów w procesie oczyszczania ścieków, charakterystyka osadu czynnego. Podstawowe metody pomiaru parametrów ścieków oraz kontroli aktywności mikroorganizmów w procesie oczyszczania. Bioróżnorodność bakterii żyjących w osadzie czynnym oraz możliwość ich praktycznego zastosowania do biodegradacji związków toksycznych. Identyfikacja i ustalenie liczebności bakteriofagów infekujących bakterie jelitowe jako standard ISO w określaniu jakości wody. Ścieki jako potencjalne źródło izolacji nowych wirusów bakteryjnych do zastosowania w bakteriofagoterapii. Bioremediacja gruntów skażonych związkami ropopochodnymi oraz wybranych odpadów przemysłowych w warunkach tlenowych z wykorzystaniem specjalnie wyselekcjonowanych mikroorganizmów, monitorowanie tempa degradacji zanieczyszczeń.

Literatura

 1. Baj J., Markiewicz Z. - redakcja naukowa. 2006. Biologia molekularna bakterii, PWN.
 2. Bartkiewicz B. 2002. Oczyszczanie ścieków przemysłowych.
 3. Błaszczyk M. 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowiska.
 4. Buraczewski G. 1994. Biotechnologia osadu czynnego.
 5. Chełmicki W. 2001. Woda zasoby, degradacja, ochrona.
 6. Hartmann L.1996. Biologiczne oczyszczanie ścieków.
 7. Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B. 1976. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków.
 8. Jędrczak A. 2007. Biologiczne przetwarzanie odpadów.
 9. Klimiuk E., Łebkowska M. 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska.
 10. Kowal A.L., Świderska-Broż M. 2003. Oczyszczanie wody.
 11. Kunicki-Goldfinger W. 1998. Życie bakterii.
 12. Łomotowski J., Szpindor A. 2002. Nowoczesne systemy oczyszania ścieków.
 13. Schlegel H.G. 1996. Mikrobiologia ogólna.
 14. Rosik-Dulewska C. 2002. Podstawy gospodarki odpadami.