Granty

Wykonane i aktualnie realizowane projekty badawcze

 1. Międzynarodowy konkurs Joint Programming Initiative on Microbial Resistance (https://www.jpiamr.eu/; https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-11-15-wyniki-jpiamr). Projekt pod tytułem: INART- "Intervention of antimicrobial resistance transfer into the food chain". 2017.  Okres realizacji: marzec 2018- luty 2021. Koordynator projektu w Polsce - dr hab. M. Popowska, prof. UW.
 2. Projekt NCN Opus - 2016/21/B/NZ6/00963 (2017-2020r.); Tytuł: "Analiza funkcjonalna nieznanych czynników wirulencji, oporności na antybiotyki oraz odpowiedzi stresowej kodowanych przez geny operonu ferrytyny Listeria monocytogenes". Kierownik projektu dr hab. Agata Krawczyk-Balska.
 3. Projekt finansowany w ramach Konkursu na Grant Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego realizującego projekt „Inkubator Innowacyjności” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności+" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. 6 miesięcy, 2017. Kierownik projektu dr hab. M. Popowska, prof. UW. Tytuł: "Opracowanie technologii utylizacji podkładów kolejowych zawierających kreozot z wykorzystaniem metod biologiczno-chemicznych",
 4. Projekt NCN, konkurs PRELUDIUM 8, Nr 140000/501/GR-66-4953 (2015-2018); „Badanie horyzontalnego transferu genów oporności na antybiotyki beta-laktamowe wśród szczepów wyizolowanych z oczyszczalni ścieków” Opiekun naukowy dr hab. M. Popowska.
 5. Projekt NCN Sonata Bis - 2015/18/E/NZ6/00643 (2016-2020r.). Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Stosowane. Kierownik projektu dr hab. Agata Krawczyk-Balska.
  Tytuł: „Wyjaśnienie mechanizmu regulacji ekspresji genów operonu ferrytyny przy udziale chaperonu RNA - białka Hfq Listeria monocytogenes i jego roli w metabolizmie żelaza hemowego i adaptacji do różnych czynników stresowych” 
 6. Projekt finansowany w ramach Konkursu na Grant Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego realizującego projekt „Inkubator Innowacyjności” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności" w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), 2015. Kierownik projektu dr hab.M. Popowska.
  Tytuł: "Wykorzystanie szczepionki bioremediacyjnej (patent P-399388) do oczyszczania gleb skażonych ksenobiotykami organicznymi i metalami ciężkimi metodą ex situ".
 7. Projekt NCN, 2013/09/B/NZ6/00710 (2014-2017). Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Stosowanej. Kierownik projektu i główny wykonawca dr hab. M. Popowska.
  Tytuł: "Charakterystyka hydrolaz ściany komórkowej patogennej bakterii Listeria monocytogenes oraz ich udział w formowaniu biofilmu"
 8. Projekt w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POiG). Wniosek nr WND-POIG. 01.03.02-00-083/12 pt.:  "Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepionki bioremediacyjnej (P.399388), jej składu i zastosowania do usuwania z gleby zanieczyszczeń oraz sposób oczyszczania gleby". Kierownik projektu i główny wykonawca dr hab. M. Popowska.
 9. Projekt NCN, 2011/01/N/NZ9/00197 (2011-2014; 36 m-cy) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH). Opiekun naukowy dr M. Popowska
  Tytuł: „Badanie oporności szczepów Salmonella wyizolowanych z żywności na wybrane antybiotyki i chemioterapeutyki”
 10. Projekt badawczy MNISW, międzynarodowy, niewspółfinansowany na lata: sierpień 2010 – 2013, 741/N-COST/2010/0, w ramach Programu COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (http://www.cost.esf.org), Akcja TD0803 pt. „Detecting evolutionary hot spots of antibiotic resistances in Europe”. Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Ogólnej. Kierownik projektu i główny wykonawca dr M. Popowska.
  Tytuł: „Geny oporności na antybiotyki występujące w bakteriach izolowanych ze środowisk naturalnych oraz ścieków i stawów hodowlanych – identyfikacja, rozpowszechnienie oraz zdefiniowanie nośników genetycznych warunkujących ich horyzontalny transfer”
 11. Projekt badawczy MNISW N N302 229738, (2010-2013.; 36 m-cy). Kierownik projektu i główny wykonawca dr A. Krawczyk-Balska.
  Tytuł: „Rola ferrytyny oraz regulatorów PhoP i AxyR w kształtowaniu fenotypu oporności i/lub tolerancji Listeria monocytogenes na antybiotyki β-laktamowe – poszukiwanie nowych celów działania dla chemioterapeutyków w terapii listeriozy”
 12. Projekt badawczy MNISW - N N312 255335 (2008 - 2011 r.; 36 m-ce), Instytut Mikrobiologii UW, Zakład Mikrobiologii Ogólnej, kierownik projektu dr Dorota Korsak, Fenotypowa i molekularna charakterystyka kolekcji szczepów Listeria monocytogenes izolowanych z różnych rodzajów żywności na terenie Polski.
 13. Projekt badawczy MNISW - N303 3467 33 (2007 - 2009 r.; 24 m-ce), Instytut Mikrobiologii UW, Zakład Mikrobiologii Ogólnej, kierownik projektu dr Magdalena Popowska, Charakterystyka deacetylaz GlcNAc uczestniczących w modyfikacji mureiny Listeria monocytogenes - badanie roli w ochronie patogena przed muramidazami komórek fagocytarnych.
 14. Projekt badawczy MNISW - N303 033 31/0938 (2006 - 2008 r.; 24 m-ce), Instytut Mikrobiologii UW, Zakład Mikrobiologii Ogólnej, kierownik projektu dr Agata Krawczyk-Balska, Identyfikacja genów Listeria monocytogenes indukowanych specyficznie w obecności antybiotyków beta-laktamowych - poszukiwanie nowych celów dla działania w terapii listeriozy.
 15. Projekt badawczy KBN: 2P05D 07729, 2005-2008 Ocena wrażliwości i molekularnych mechanizmów na antybiotyki szczepów Campylobacter jejuni/coli izolowanych z materiału klinicznego oraz innych źródeł – badania wieloośrodkowe. Wykonawca D. Korsak.
 16. Projekt badawczy KBN PB0371/PO3/2002/23. „Analiza występowania niektórych genów, molekularnych markerów zjadliwości w szczepach klinicznych i środowiskowych Campylobacter jejuni/coli. Wykonawca D. Korsak.