Granty

Wykonane i aktualnie realizowane projekty badawcze

 1. Projekt międzynarodowy w ramach działania BiodivERsA Call 2018. Projekt „ANTIVERSA – Biodiversity as an ecological barrier for the spread of clinically relevant antibiotic resistance in the environment”, 2020. Okres realizacji: kwiecień 2020- marzec 2023. Koordynator projektu w Polsce - dr hab. M. Popowska, prof. ucz.
 2. Projekt międzynarodowy w ramach konkursu Joint Programming Initiative on Microbial Resistance (JPIAMR). Projekt „INART- Intervention of antimicrobial resistance transfer into the food chain”, 2017.  Okres realizacji: marzec 2018- luty 2021. Koordynator projektu w Polsce - dr hab. M. Popowska, prof. ucz. 
 3. Projekt finansowany w ramach Konkursu na Grant Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego realizującego projekt „Inkubator Innowacyjności” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności+" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. 6 miesięcy, 2017. Kierownik projektu dr hab. M. Popowska, prof. UW. Tytuł: "Opracowanie technologii utylizacji podkładów kolejowych zawierających kreozot z wykorzystaniem metod biologiczno-chemicznych",
 4. Projekt NCN, konkurs PRELUDIUM 8, Nr 140000/501/GR-66-4953 (2015-2018); „Badanie horyzontalnego transferu genów oporności na antybiotyki beta-laktamowe wśród szczepów wyizolowanych z oczyszczalni ścieków” Opiekun naukowy dr hab. M. Popowska.
 5. Projekt finansowany w ramach Konkursu na Grant Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego realizującego projekt „Inkubator Innowacyjności” współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu "Inkubator Innowacyjności" w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), 2015. Kierownik projektu dr hab.M. Popowska.
  Tytuł: "Wykorzystanie szczepionki bioremediacyjnej (patent P-399388) do oczyszczania gleb skażonych ksenobiotykami organicznymi i metalami ciężkimi metodą ex situ".
 6. Projekt NCN, 2013/09/B/NZ6/00710 (2014-2017). Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Stosowanej. Kierownik projektu i główny wykonawca dr hab. M. Popowska.
  Tytuł: "Charakterystyka hydrolaz ściany komórkowej patogennej bakterii Listeria monocytogenes oraz ich udział w formowaniu biofilmu"
 7. Projekt w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POiG). Wniosek nr WND-POIG. 01.03.02-00-083/12 pt.:  "Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepionki bioremediacyjnej (P.399388), jej składu i zastosowania do usuwania z gleby zanieczyszczeń oraz sposób oczyszczania gleby". Kierownik projektu i główny wykonawca dr hab. M. Popowska.
 8. Projekt NCN, 2011/01/N/NZ9/00197 (2011-2014; 36 m-cy) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH). Opiekun naukowy drM. Popowska
  Tytuł: „Badanie oporności szczepów Salmonella wyizolowanych z żywności na wybrane antybiotyki i chemioterapeutyki”
 9. Projekt badawczy MNISW, międzynarodowy, niewspółfinansowany na lata: sierpień 2010 – 2013, 741/N-COST/2010/0, w ramach Programu COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (http://www.cost.esf.org), Akcja TD0803 pt. „Detecting evolutionary hot spots of antibiotic resistances in Europe”. Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Instytut Mikrobiologii, Zakład Mikrobiologii Ogólnej. Kierownik projektu i główny wykonawca dr M. Popowska.
  Tytuł: „Geny oporności na antybiotyki występujące w bakteriach izolowanych ze środowisk naturalnych oraz ścieków i stawów hodowlanych – identyfikacja, rozpowszechnienie oraz zdefiniowanie nośników genetycznych warunkujących ich horyzontalny transfer”
 10. Projekt badawczy MNISW - N303 3467 33 (2007 - 2009 r.; 24 m-ce), Instytut Mikrobiologii UW, Zakład Mikrobiologii Ogólnej, kierownik projektu dr Magdalena Popowska,

Tytuł: Charakterystyka deacetylaz GlcNAc uczestniczących w modyfikacji mureiny Listeria monocytogenes - badanie roli w ochronie patogena przed muramidazami komórek fagocytarnych.